7 november 2014

Amendement “Wij houden ons aan onze afspraak”.

Amendement

“Wij houden ons aan onze afspraak!”

 bij agendapunt 4 van de raadsvergadering d.d. 4 november 2014.

Programmabegroting 2015 en meerjarenramingen 2016-2018

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten, in vergadering bijeen d.d. 4 november 2014

gelet op:

  • het voorstel van het college om naast de 3% indexering op de OZB opbrengsten nog 2% extra verhoging toe te passen;
  • het ruime positieve resultaat waarmee de begroting 2015 sluit;
  • het door de coalitie in haar coalitieprogramma vastgelegde standpunt dat belastingen alleen worden verhoogd als dat noodzakelijk is

vindt dat:

  • de extra verhoging van de OZB-tarieven niet nodig is en onze burgers onnodig belast.

 

 

Besluit:

 

  • de 2% extra OZB-verhoging niet in de begroting op te nemen waardoor het begrote positieve rekeningresultaat € 88.000 euro lager wordt.

 

 

 

 

Eijsden-Margraten, 4 november 2014