14 april 2015

Artikel 40 vragen: artikel, waarin werd aangekondigd dat onze lokale omroep RTV Maas en Mergelland gaat fuseren met Omroep Krijtland.

Aan het college van burgemeester en wethouders

betreft artikel 40 vragen

Geacht College,

Op zaterdag 4 april verscheen in dagblad De Limburger een artikel, waarin werd aangekondigd dat onze lokale omroep RTV  Maas en Mergelland gaat fuseren met Omroep Krijtland.

De PvdA is niet tegen vooruitgang, integendeel, maar dit stuk roept veel vragen op.

Een aantal willen we bij dezen aan u voorleggen:

 • RTV Maas en Mergelland is een lokale omroep met een lokale zendmachtiging, die bovendien gesubsidieerd wordt door onze gemeente. Is de fusie ter goedkeuring aan het College voorgelegd? En wat is de rol van de Raad hierin?
 • Is hierover overleg geweest tussen u en de Colleges van Gulpen-Wittem en Vaals?
 • Hoe lang zijn deze plannen al bekend en wist u bij subsidieverstrekking, dat u feitelijk subsidie verleent aan een streekomroep?
 • Is de gefuseerde omroep aan te merken als een publieke omroep, of wordt de omroep, zoals het stuk in de krant suggereert, commercieel?
 • En wat betekent dit voor het gebruik van de studio? Wordt de nieuwe omroep aangemerkt als een maatschappelijke organisatie die vrijgesteld is van huur?
 • Bij de overdracht van penningmeesterschap – begin- 2012 was er een positief banksaldo van rond € 25.000. Tussen toen en nu is er dus € 75.000 verlies geleden in de exploitatie? Jaarlijks dient de exploitatierekening en begroting naar de gemeente en OLON worden gestuurd ter beoordeling. Hebben deze instellingen de – toch minstens de zichtbare financiële- ontwikkelingen onderkend? Welke reacties hebben deze gegeven?

Ronduit geschokt zijn we over de uitlating van de voorzitter van de omroep, dat afscheid genomen gaat worden van een, waarschijnlijk groot, aantal vrijwilligers. Dit past niet in een tijd waarin burgerparticipatie wordt gepredikt en vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd.

 • Worden deze vrijwilligers, mogelijk na vele jaren inzet, rücksichtslos aan de kant gezet?
 • Bent u het met de PvdA eens dat het aan de kant zetten van vrijwilligers niet past bij een door de gemeente gesubsidieerde organisatie?

Uit het krantenartikel valt op te maken dat de fusie een voldongen feit is.

Desondanks zien we dit onderwerp graag geagendeerd in de commissie AZMM.

 

Namens de PvdA-fractie,

 

 1. Vissers-Martens
 2. Schrijen
 3. Gilissen