Door op 7 november 2014

Inbreng begroting 2015

Geacht college

Dank voor de wijze waarop de voorbereiding van de begrotingsbehandeling tot nu toe vorm  heeft gekregen.
Weliswaar bereikten ons de begrotingsstukken later dan was toegezegd, waardoor de voorbereidingstijd voor de Raadsleden werd ingekort. Doch de raadsconferentie waarin de
begroting werd toegelicht. Het weer instellen van de commissie planning en controle en de
uitvoerige commissiebehandelingen met de daarbij behorende verslagen en toezeggingen van het college hebben reeds veel verhelderd.

Vandaar dat nog slechts enkele vragen opmerkingen resten ter voorbereiding van de algemene beschouwingen.
1. De toelichting van wethouder Custers dat alle lucht uit de begroting moet, dus geen nieuwe ‘potjes’ meer! Betekent dat wij een amendement indienen tav de genoemde reserve BsGW en de bestemmingsreserve begroting 2014-2018 (zie pag 85)

2. We hebben goede nota genomen van de toezegging dat begrote financiën bij lopende projecten max 1 jaar meegenomen worden naar het volgende jaar. De Raad ontvangt bij de 2e Burap van enig jaar een overzicht over welke begrotingsposten het gaat. Om deze toezegging te verankeren dienen wij een motie in.

3. Bij de financiële maatregelen wordt de opbrengst van vastgoed gemist. Hierbij vragen we u een overzicht van gemeentelijke eigendommen, de functie op dit moment, de opbrengst, of leegstand/verlies, de gebouwelijke kwaliteit, monumentaal of beeldbepalend.Teneinde te bezien welk vastgoed in eigendom nog een maatschappelijke functie vervult of om onze invloed aan te wenden bij nieuwe bestemming of mogelijke verkoop, zo nodig sloop. Of er een nieuwe maatschappelijke of economische functie aan te verbinden.

4. We verzoeken u tevens een inventarisatie te maken van leegstaand beeldbepalend of monumentaal vastgoed eigendom van derden. Teneinde ook hier een rol te kunnen spelen tav toekomstige bestemmingen, nieuwe economische dragers te vinden om cultureel waardevol vastgoed te behouden.

5. T.a.v. Cultuur geeft u aan dat de bouwstenennotitie ambitieus wordt opgepakt en uitgewerkt. Kunt u er voor zorg dragen dat wij medio 2015 een beleidsnota cultuur in de Raad kunnen vaststellen.?

6. T.a.v. de breedtesport missen wij de nodige ambities in relatie tot jeugd, ouderen en gezondheid. Bent u bereid de sportnota medio 2015 samen met de Raad te evalueren.

7. Voor het natuur en landschapsbeleid stellen B & W jaarlijks het programma vast dat tkn naar de Raad gestuurd wordt. Onlangs bij het bespreken van het bermenbeleid bleek dat de intenties nog steeds actueel zijn maar de nota gedateerd. Bent u bereid om de nota natuur en landschapsbeleid te actualiseren, te bespreken met de Raad? En bent u bereid om te zien naar een alternatief bermenbeleid? Waarbij zowel oog is voor veiligheid als voor bloemenrijk?

8. Op bladzijde 22, tweede alinea graag toevoegen en toerisme.

9. Ten aanzien van de gevolgen van de 3Decentralisaties vernemen wij nog grote onrust en onduidelijkheid bij de bevolking. Wij verzoeken u van gemeentewege een actief informatie en communicatietraject op te starten naar de inwoners van onze gemeente. Teneinde onrust en onzekerheid zo veel mogelijk weg te nemen. Bent u bereid op korte termijn hiertoe actie te ondernemen?

10. Amendement bij de begroting 2014:
De Raad van de gemeente Eijsden-Margraten in vergadering bijeen op 4 november 2014 is
van mening dat het instellen van een bestemmingsreserve BsGW niet wenselijk is.
Amendeert
De besluitvorming van het Raadsvoorstel Programmabegroting 2015-2018 als volgt:
-Het voorgestelde beslispunt “De bestemmingsreserve BsGW in te stellen voor 4 jaar” komt te
vervallen.
-Schrappen bestemmingsreserve begroting 2014-2018. (Conform eerdere besluitvorming)