5 juli 2014

Meewegen van beloningen van zorgaanbieders bij aanbestedingen

MOTIE

Meewegen van beloningen van zorgaanbieders bij aanbestedingen

   De raad in vergadering bij een op 1 juli 2014;

Overwegende dat:

1.         Er flink bezuinigd moet worden in de zorg- en welzijnssector;

2.         Er van ons burgers gevraagd wordt om meer verantwoordelijkheid voor ons zelf en voor elkaar te nemen;

3.         Dat dit een cultuuromslag vergt in de gehele samenleving;

4.         Dat er een flinke discussie is ontstaan over topsalarissen in de (semi)publieke sector

5.         De gemeente door de decentralisaties aan het stuur zit over de manier waarop Zorg & Welzijn in stad en regio worden vorm gegeven.

 

Constaterende dat:

Gemeenten de mogelijkheid hebben om eisen te stellen aan de beloning van directie en bestuur bij aanbestedingen en het sluiten van contracten;

Spreekt uit:

Dat de beloningen aan directie en bestuurders van (semi) publieke organisaties die buiten de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT) vallen, voor de gemeente Eijsden-Margraten onacceptabel zijn.

Roept het college op:

Om bij het afsluiten van een contract met een zorgaanbieder rekening te houden met de verhouding tussen de beloning van besturen en directie en de omvang van de organisatie en verzoekt het college om niet in zee te gaan met zorgaanbieders die zich niet houden aan de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT).

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens alle fracties,

 

PvdA                           SVM                            GroenLinks                 CDA

Mevrouw O. Wolfs        De heer W. Dreessen    De heer R. Hoenen       De heer R. Ritzen