7 november 2014

Motie: Deregulering en dienstverlening

Constaterende dat,

  • In het coalitieakkoord en in vele andere documenten de ambitie wordt uitgesproken minder regels te willen en de dienstverlening te willen verbeteren
  • Houding en gedrag naast minder regels doorslag gevend is rondom dienstverlening
  • Er voor inwoners geen andere keuze is om bij onvrede voor een ander loket of overheid te kiezen
  • Inwoners en organisaties in Eijsden-Margraten vaak actief meedenken maar zich niet actief ondersteund voelen

Overwegende dat,

  • Er nog grote stappen te zetten zijn in de verbetering van de dienstverlening en het terug brengen van overbodige regels en regelingen .
  • Er nog steeds te veel klachten zijn van ondernemers en inwoners over begeleiding en dienstverlening van het ambtelijk apparaat.
  • Houding en gedrag van het uitvoeringsapparaat niet altijd in verhouding staat met de uitgesproken ambities.

Verzoekt het college:

  • De beschreven en breed uitgesproken ambitie om de dienstverlening te verbeteren, mede door aanpassing in houding en gedrag, tot uitvoer te brengen en in het voorjaar de raad te informeren welke acties zïjn ingezet en ondernomen om de dienstverlenende houding binnen de uitvoeringsorganisatie verder te verbeteren
  • Initiatieven vanuit de samenleving actief te ondersteunen.