Door Carrie Vissers – Martens op 27 oktober 2013

Motie jeugdarmoedebestrijding – gemeentelijk armoedebeleid

De Gemeenteraad van Eijsden-Margraten in vergadering bijeen op dinsdag 22 oktober 2013
Constaterende dat:

1. Door de wereldwijde economisch crisis de armoede in Nederland is toegenomen,
2. Het huidige kabinet aan gemeenten voor de uitvoering van het armoedebeleid zoveel mogelijk beleidsruimte toekent,
3. Gemeenten voor culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen nu ook weer passen kunnen verstrekken aan huishoudens die een inkomen hebben boven 110% van het sociaal minimum,
4. De overheid heeft 18 miljoen in 2013 aan gemeenten beschikbaar gesteld om armoede onder jongeren te verzachten. Ook de gemeente Eijsden-Margraten heeft via het gemeentefonds geld ontvangen

Van mening zijnde dat:
De gemeente in deze moeilijke economische tijd haar meest kwetsbare inwoners zoveel mogelijk moet ondersteunen. Het jeugdarmoedebeleid mede bedoeld is om sociale uitsluiting te voorkomen.

De jeugd één van de meest kwetsbare groepen is in het kader van de gevolgen van armoede.
Het college de door het kabinet geboden beleidsvrijheid ten volle moet benutten en de incidentele middelen die voor 2013, en de structurele middelen die voor 2014 ( circa 70 milj.) en 2015 ( circa 90 milj.) en verder, aan het gemeentefonds worden toegevoegd ook daadwerkelijk voor de bestrijding van armoede te gebruiken.

Draagt het college op:

1. Inzichtelijk te maken om welk bedrag het voor onze gemeente gaat.
2. In het gemeentelijk armoedebeleid jeugd als specifieke en primaire doelgroep te identificeren.
3. Deze middelen in 2013 uitsluitend in te zetten voor armoedebestrijding gericht op jeugd. De extra middelen in de begroting 2014 verder op te nemen in het armoedebeleid.
4. Aansluiting te zoeken bij de in de toelichting genoemde voorbeelden.
En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de PvdA-D66 en de Fractie GroenLinks,
Franklin Boon
Carrie Vissers-Martens
Rob Hoenen

Carrie Vissers – Martens

Carrie Vissers – Martens

raadslid commissielid zorg en welzijn Mijn naam is Carrie Vissers-Martens . Ik ben geboren op 20-02-1968 te Gronsveld. Getrouwd met Gerrie Vissers en (pleeg)moeder van 6 kinderen. Mijn beroep was verzorgende IG en op dit moment ben ik werkzaam in de kantine van SCG Gronsveld. Als raadslid word je van allerlei kanten “bestookt” met verzoeken

Meer over Carrie Vissers – Martens