7 november 2014

Motie: Mantelzorgwoningen

De gemeenteraad bijeen tijdens de openbare raadsvergadering van 04-11-2014:

Constaterende dat:
• Binnen huidige bestemmingsplannen en/of de omgevingsvergunning regelmatig
onvoldoende beleidsruimte is om het bijplaatsen van
een mantelzorgvoorziening / woning mogelijk te maken;
• Om het bijplaatsen van een mantelzorgwoning mogelijk te maken een procedure doorlopen moet worden van drie tot zes maanden;
• Als gevolg van de decentralisaties mantelzorgwoningen belangrijk zijn om aan huis
invulling te geven aan zorg;
• Het Rijksbeleid inzet op vergunningvrij bouwen van een mantelzorgwoning;
• De wethouder tijdens de raadsvergadering van 14 oktober 2014 heeft aangegeven dat er pas zekerheid komt als de nieuwe wet is aangenomen.
• De wethouder tijdens de raadsvergadering heeft aangegeven dat het college daar waar mogelijk op de nieuwe wetgeving wil anticiperen;
• Meerdere gemeenten reeds hebben ingespeeld op de toenemende vraag naar
mantelzorghuisvesting en de landelijke ontwikkelingen niet hebben afgewacht;

Overwegende dat:
• Het belangrijk is dat de gemeente in de mogelijkheid van een mantelzorgvoorziening
faciliteert;
• Een dergelijk tijdsbeslag van drie tot zes maanden niet wenselijk is;
• Geanticipeerd kan worden op de wijziging van het Rijksbeleid;
• Het stimuleren van het verlenen van mantelzorg belangrijk is en past bij het
participatiebeleid en de 3D’s en dit niet mag worden belemmerd door regeldruk op het gebied van ruimtelijke ordening;
• Het wenselijk is dat het college op korte termijn beleid moet ontwikkelen zodat bij een
aanvraag voor mantelzorgwoningen hier snel op geanticipeerd kan worden;

verzoekt het college:

• Te anticiperen op het nieuwe Rijksbeleid;
• Ruimhartig om te gaan met de beleidsregels;
• Zo snel mogelijk na de begrotingsvergadering beleidsregels aan de commissie en/of raad voor te leggen;

en gaat over tot de orde van de dag.