20 maart 2016

Motie: Onderzoek naar extra budget voor stimuleringssubsidie

De gemeenteraad van Eijsden-Margraten bijeen in vergadering op 15 maart 2016, behandelende de Kadernotitie herziening Subsidieverordening Welzijn  

 

Constaterende dat:

  • Momenteel gewerkt wordt aan een herziening van de subsidieverordening welzijn;
  • Dat in de eerste contouren van de herziening de mogelijkheid wordt aangegeven van een stimuleringssubsidie voor activiteiten op maatschappelijke gebied die niet behoren tot de kernactiviteiten van een vereniging;
  • Dat hiervoor extra gelden benodigd zijn.

Overwegende dat:

  • Hiervoor extra gelden benodigd zijn en deze op diverse manieren gegenereerd kunnen worden;
  • Het onze voorkeur heeft deze gelden niet af te scheiden binnen het huidige budget van de subsidies maar hiervoor extra geld beschikbaar te stellen.

Roept het college op:

Te onderzoeken  of er extra geld vrijgemaakt kan worden in de begroting dan wel aan de begroting toegevoegd kan worden, om de maatschappelijke tegenprestaties van verenigingen extra te belonen.

en gaat over tot de orde van de dag

Fractie PvdA Eijsden-Margraten

Carrie Vissers-Martens

Fractie CDA

Roger Ritzen

Fractie PGE-M

Chris Piatek