Financieel beleid

Duurzaam evenwicht op de begroting

Op middellange termijn moet er een evenwicht zijn op de jaarlijkse begroting en rekening van de gemeente. Incidentele meevallers worden alleen voor incidentele doeleinden gebruikt. Het is niet nodig om nog meer algemene of bestemmingsreserves op te bouwen. De gemeentelijke vertegenwoordigers moeten bijzonder waakzaam zijn bij het beoordelen van plannen met financiële gevolgen bij de gemeenschappelijke regelingen, intergemeentelijke samenwerkingen en andere organisaties waar de gemeente vrijwillig of door wettelijk voorschrift, verbonden is.

Baten genererende taken

Gezocht zal moeten worden naar activiteiten die zichzelf terugverdienen of door kosten te verlagen door samen te werken met andere gemeenten of met burgerinitiatieven. De door de gemeente gesteunde en gesubsidieerde organisaties worden aangemoedigd om meer eigen inkomsten te verwerven om daarmee hun activiteiten te bekostigen, zonder daarbij in para-commercialisme te vervallen.

De bedrijven waar de gemeente in deel neemt en aandeelhouder is (zoals bijvoorbeeld MTB, LIOF, Enexis, BNG), moeten beoordeeld worden op hun rendement op geïnvesteerde middelen. Is dit onder de maat, dan zullen herstructureringen moeten plaats vinden.

Doelmatigheid en klantvriendelijkheid vergroten door ICT

De verdere inkrimping van het gemeentelijk apparaat wordt mogelijk gemaakt door verdergaande digitalisering van de dienstverlening en door het verder automatisering van de interne communicatie. De gemeente maakt daarbij bij voorkeur gebruik van Open Source software zodat dure aanschaf verminderd kan worden. Hiertoe worden de gemeenteambtenaren in de gelegenheid gesteld zich te bekwamen in de nieuwe ICT-mogelijkheden.

Belastingen inflatieneutraal

De belastingdruk kan gelijk blijven door de verhogingen te beperken tot het niveau van de inflatie. Uitzondering hierop zijn die belastingen en heffingen die voor een bepaald doel staan (zoals bv de rioolbelasting). Deze laatste worden gekoppeld aan de feitelijke kostenontwikkeling, zodat we kostendekkende heffingen hebben.

Als de marktwaarde van het onroerend goed in onze gemeente stijgt, moet het tarief van de OZB zodanig naar beneden worden bijgesteld dat de totaal opbrengst van de OZB gelijk blijven, afgezien van de inflatie.

Meerjarenplan voor inkomsten, uitgaven en gebruik van reserves

De gemeente moet financieel gezond blijven door koers te houden met een meerjarenplan voor inkomsten, uitgaven en prestaties. Het gebruik van reserves en voorzieningen moet verder worden terug gebracht omdat diverse projecten nu nog onttrokken zijn aan het oog van planning en control cyclus. Voor zover er in de gemeente nog sprake is van een “potjescultuur” wordt deze afgebouwd.