Financieel overzicht

We beseffen dat onze prioriteiten geld kosten en dat het onze plicht is om aan te duiden waar dat vandaan komt. Wij baseren ons hierbij op de door de gemeenteraad in november 2017 vastgestelde meerjarenbegroting. Wij stellen ons voor om in de komende 4 jaar de volgende middelen kunnen worden vrijgemaakt voor het realiseren van onze wensen:

– gebruiken van bestaande lopende uitgaven in de gemeentelijke begroting door ombuiging van bestaande uitgaven € 1.000.000

– gebruiken van reserves en voorzieningen die nu aanwezig zijn en waarvan wij vinden dat die onnodig hoog zijn: € 1.000.000

– gebruiken van de nog niet bestemde overschotten in de lopende meerjarenbegroting, welke in 2018 nog laag is, maar in later groeit: € 500.000

Op deze wijze denken wij een budget van € 2,5 miljoen beschikbaar te hebben voor prioritering van punten uit ons programma. Wij denken daarbij aan:

– kunst en cultuur € 100.000

– arbeidsparticipatie € 500.000

– onderwijs en jeugd € 200.000

– toerisme en bedrijvigheid € 200.000 als bijdrage in projecten samen met ondernemers en andere organisaties

– vergroening € 500.000 als bijdrage in kosten samen met andere organisaties en burgers

– leefbaarheid € 500.000

– wandel- en fietspadennet 500.000