Landschap en Natuur

Het landschap in onze gemeente is de basis voor agrarische bedrijven en toerisme. Het cultureel erfgoed van tientallen eeuwen is van hoge waarde. Zaak dus om dit te beschermen en niet verder te verkavelen, te ontgraven of te verwaarlozen. De daarin aanwezige agrarische bedrijven hebben een voorname rol in het landschapsbeheer, ook al is dat niet hun primaire taak. We willen onderzoeken of meer burgers betrokken kunnen worden bij het landschapsbeheer. Organisaties als Staatsbosbeheer, het Limburgs Landschap, het IVN en IKL worden aangemoedigd in de toekomst nog meer met groepen vrijwilligers te gaan werken zonder hun eigen verantwoordelijkheid te verwaarlozen.

Verstorende elementen worden krachtig geweerd. Waar mogelijk richten we bermen en openbare plekken zodanig in met bloemen dat bijen en andere insecten een gunstige biotoop hebben.

De toegankelijkheid voor wandelaars en fietsers kan verder verbeterd worden. Traditionele fruitteelt, stads- en dorpslandbouw en daarop gebaseerde bedrijfsactiviteiten worden gestimuleerd. Voor gemotoriseerd verkeer is geen uitbreiding nodig; integendeel, het is ongewenst dat in het buitengebied autoverkeer wordt aangelokt.

De straatverlichting wordt door gebruikmaking van energiezuinige en zelfdimmende LED armaturen tot een laag niveau terug gebracht en is daardoor niet meer storend voor de natuur.