Duurzaamheid, Milieu en Afval

Vergroening van energie

De kosten van energie en water zullen verder oplopen. De noodzaak om duurzamer om te gaan met grondstoffen en milieu wordt groter. De gemeente heeft in haar eigen exploitaties op een aantal punten al het voorbeeld gegeven van hoe anders om te gaan met ons milieu. We zullen verder moeten gaan en onze bedrijven en inwoners helpen om verder te vergroenen. De kosten van energie kunnen worden beperkt door gebruik te maken van zonne-energie en biomassa. Onze gemeente is niet erg geschikt voor windenergie. Maar coöperatieve vormen van kleinschalige energieopwekking in wijken of rondom agrarische bedrijven kunnen heel goed vanuit de gemeente worden gestimuleerd en georganiseerd.

Veel agrarische bedrijven hebben schuren met asbesthoudende platen. Deze moeten vervangen worden. Hierbij kan een prima combinatie gemaakt worden met het plaatsen van zonnepanelen voor kleinschalige zonnecollectieven. Wat de PvdA betreft wordt eerst naar deze mogelijkheid gekeken voor men over gaat op zonne-energie-plantages.

De inzameling van bruikbaar afval en hergebruik van water, ook regenwater en zaken als het composteren en verkorten van kringlopen zijn zaken die vanuit de gemeente in gang gezet moeten worden. De gescheiden afvalinzameling in de gemeente functioneert prima.

De gemeente zelf is maar een kleine speler in energiegebruik. Waar mogelijk wordt door de gemeente het maximum aan duurzame energieopwekking en verantwoord energiegebruik gedaan.

Van veel groter belang is dat de gemeente helpt om het energieverbruik van inwoners en bedrijven te verduurzamen. Door het faciliteren van zonne-energie, door het organiseren van energie-coöperaties, door het stimuleren van decentrale opwekking van warmte en elektriciteit, door het organiseren van biovergassing en dergelijke. De gemeente heeft een zodanige ligging en uitgestrektheid dat zonne-energie en bio-energie de potentie hebben om de hele energievoorziening in onze gemeente te verzorgen. De opdracht is alleen om het via burgerinitiatieven ook haalbaar te maken.

De meeste oudere woningen in Eijsden-Margraten hebben een lage energie-klasse. Dit betekent dat er veel energie in dit soort huizen verloren gaat. De PvdA wil zich de komende tijd hard maken voor gunstige regelingen waarbij huizenbezitters gestimuleerd worden hun huis te verduurzamen door b.v. betere isolatie, maar ook het gebruik van zonnepanelen en warmtepompen.

Innovatieve technieken

De gemeente kan en moet onzes inziens dus, een voortrekkersrol vervullen bij het invoeren van nieuwe technieken voor vergroening en verduurzaming. Gebruik van nieuwe technieken als LED-verlichting spreken voor zich.

Innovatieve financiering

Voor de investeringen in vergroening en verduurzaming zijn investeringsmiddelen nodig. De gemeente heeft hierin een rol van bemiddelaar en van initiërende partij om groepen bij elkaar te brengen. Crowd-funding is een goede mogelijkheid om burgerinitiatieven van de grond te krijgen. Ook nieuwe bedrijvigheid door inwoners op dit gebied verdienen warme ondersteuning.

In het eigen aanschafbeleid speelt de gemeente een belangrijke rol (launching customer).

Biologisch composteren, recyclen

In een zo groene gemeente als Eijsden-Margraten is composteren en hergebruik van reststoffen niet ongewoon. Maar we zijn nog lang niet zover dat we als een voorloper op dit gebied gezien worden, terwijl dat toch mogelijk en noodzakelijk is. Het verstrekken van compostcontainers moet dus omhoog, het gebruik van kippen om keukenafval te verwerken kan worden gestimuleerd en het gebruik van keuken- en tuinafval en reststromen vanuit de landbouw voor biovergassing moet uitgebreid worden. Dit alles zal indringend gepromoot moeten worden.