Standpunten

Zoeken

Ambtelijk apparaat

Sinds de samenvoeging van Eijsden en Margraten is gewerkt aan de integratie en afslanking van het gemeentelijk apparaat. In de tussentijd is de complexiteit van de regelgeving en het aantal taken dat naar de gemeenten is gedecentraliseerd fors toegenomen. Het is dan ook nodig dat er in de komende periode geïnvesteerd wordt in de kwaliteitsverhoging

Lees verder

Bereikbaarheid

Vervoer Het uitgestrekte gebied van Eijsden-Margraten met zijn tientallen kleine kernen vraagt om maatwerk wat betreft openbaar vervoer. Dat kan bereikt worden door zogenaamde “belbussen” of door uitbreiding van het buurtbustraject. Het doelgroepenvervoer (mensen met een indicatie, leerlingenvervoer) is een extra punt van aandacht. Goed bereikbaar openbaar vervoer kan gezien worden als voorliggende voorziening en

Lees verder

Bestuur

De participatie van de burger is onze natuurlijke houding. In de komende jaren moeten we een stap verder gaan, namelijk het activeren van burgerparticipatie om de vragen waar we voor staan gemeenschappelijk aan te pakken. Het is dus niet een kwestie van lippendienst bewijzen aan de maatschappelijke norm. Raadplegingen Bij diverse kwesties is raadpleging van

Lees verder

Buurgemeenten

Eijsden-Margraten ligt ingesloten tussen de Heuvellandgemeentes Valkenburg en Gulpen-Wittem, Maastricht én de Belgische Voerstreek. Aken ligt op enige, zij het overbrugbare, afstand. We constateren dat op allerlei vlakken goed wordt samengewerkt met de Nederlandse buurgemeenten. Echte samenwerking met België en Duitsland is er (nog) niet. Zeker op het gebied van toerisme en arbeidsparticipatie zijn hier

Lees verder

Cultureel Erfgoed

Monumenten, beschermde dorps- en landschapsgezichten en ander, ook immaterieel, erfgoed verdient bescherming en ondersteuning vanuit de gemeente. Wat de PvdA betreft wordt die ondersteuning niet alleen in beleid, maar ook financieel tot uitdrukking gebracht. Als op een na grootste monumentengemeente van Limburg (Maastricht heeft meer monumenten) zijn we verplicht om meer dan alleen maar mooie

Lees verder

Duurzaamheid, Milieu en Afval

Vergroening van energie De kosten van energie en water zullen verder oplopen. De noodzaak om duurzamer om te gaan met grondstoffen en milieu wordt groter. De gemeente heeft in haar eigen exploitaties op een aantal punten al het voorbeeld gegeven van hoe anders om te gaan met ons milieu. We zullen verder moeten gaan en

Lees verder

Financieel beleid

Duurzaam evenwicht op de begroting Op middellange termijn moet er een evenwicht zijn op de jaarlijkse begroting en rekening van de gemeente. Incidentele meevallers worden alleen voor incidentele doeleinden gebruikt. Het is niet nodig om nog meer algemene of bestemmingsreserves op te bouwen. De gemeentelijke vertegenwoordigers moeten bijzonder waakzaam zijn bij het beoordelen van plannen

Lees verder

Financieel overzicht

We beseffen dat onze prioriteiten geld kosten en dat het onze plicht is om aan te duiden waar dat vandaan komt. Wij baseren ons hierbij op de door de gemeenteraad in november 2017 vastgestelde meerjarenbegroting. Wij stellen ons voor om in de komende 4 jaar de volgende middelen kunnen worden vrijgemaakt voor het realiseren van

Lees verder

Gemeenschappelijke regelingen

Bij steeds meer zaken werken we samen met andere gemeenten om efficiënt en effectief te zijn in zogenaamde gemeenschappelijke regelingen. Bevoegdheden van de gemeente worden dan in gezamenlijkheid uitgevoerd. Bijzondere aandacht is nodig voor het toezicht op dergelijke regelingen. De democratische controle op de samenwerkingsverbanden moet beter. De verantwoording naar de gemeenteraad dient vooraf en

Lees verder

Kunst en Cultuur

Er zijn diverse verenigingen en organisaties in onze gemeente die kunst en cultuurbeoefening tot doel hebben. De afgelopen jaren zijn talloze, andere dan de traditionele, cultuuruitingen op de voorgrond getreden. Kunstexposities, leesclubs, popmuziek, klassieke uitvoeringen, kunstcafé’s, Uitmarkt….Eijsden-Margraten heeft zo verschrikkelijk veel te bieden. Het verdient alle steun om ook hier een goed kunst- en cultuurklimaat

Lees verder

Landschap en Natuur

Het landschap in onze gemeente is de basis voor agrarische bedrijven en toerisme. Het cultureel erfgoed van tientallen eeuwen is van hoge waarde. Zaak dus om dit te beschermen en niet verder te verkavelen, te ontgraven of te verwaarlozen. De daarin aanwezige agrarische bedrijven hebben een voorname rol in het landschapsbeheer, ook al is dat

Lees verder

Landschappelijk Verantwoord Ondernemen

Zorgen hebben we over de toekomstvastheid van de fruitteelt in onze gemeente. Samen met de sector zullen we op zoek gaan naar innovatieve concepten om de economische opbrengst van het fruit op te voeren om een gezonde bedrijfsvoering mogelijk te houden. Daarbij denken we aan extensieve, biologische landbouw, gemengde bedrijven, maar ook aan nieuwe vormen

Lees verder

Leefbaarheid

Winkels in kernen De krimp en de bezuinigingen en de algemene trend tot verschuiving van koopgedrag naar het internet, maken dat het draagvlak voor centrale voorzieningen in de kernen aan het afnemen is. Van groot belang is derhalve dat de leefbaarheid van die kernen door bundeling van winkels, openbare voorzieningen, sport en cultuur en zakelijke

Lees verder

Midden- en Kleinbedrijf

Ruim baan voor MKB, ateliers en ZZP-ers Onze gemeente is bij uitstek geschikt en aantrekkelijk voor kleine bedrijven in diverse bedrijfstakken. Zelfstandig ondernemerschap en innovatie met kennis moet dan ook ruim baan krijgen. Gemeentelijke voorschriften voor het in eigen pand uitoefenen van bedrijf of handel, moeten dan ook worden aangepast. Ruimte is er voor kringen

Lees verder

Onderwijs

Door de sterke daling van het leerlingenaantal komt het voortbestaan van een aantal basisscholen, met name in de kleine kernen, verder onder druk te staan. Sluiting dreigt. Vooropgesteld: het primaat om een school al dan niet te sluiten ligt niet bij de politiek, maar bij de schoolbesturen. Een laisser-faire houding past echter niet bij deze

Lees verder

Openbare orde en veiligheid

Weliswaar is het aantal meldingen van ordeverstoringen, inbraken en andere schendingen van de openbare orde in onze gemeente laag in verhouding tot andere gemeenten, maar het gevoel van onveiligheid neemt stelselmatig toe. We zien dat het aantal overlastmeldingen van de recreatieve fietser, de motorrijder, maar ook het landbouwverkeer fors toegenomen zijn. Kennelijk komen gedragsveranderingen maar

Lees verder

Recreatie en Toerisme

We zijn ook van mening dat de omvang van het toerisme in onze gemeente kan en moet toenemen. De nadruk ligt daarbij wat ons betreft op kwalitatief en kleinschalig toerisme dat gericht is op landschap en cultuurhistorie. Geen grootschalige toeristische attracties dus, maar een gastvrij gebied voor wandelaars, fietsers en rust-zoekenden. Initiatieven van burgers en

Lees verder

Sport

“Een leven lang sporten…” is datgene dat nagestreefd moet worden. Sport wordt ervaren als ontspannend en draagt bij aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid, ongeacht de leeftijd van de sportbeoefenaar. Daarnaast kan sportbijdragen aan de leefbaarheid binnen de gemeente. Sport bevordert de onderlinge samenhang binnen de gemeenschap, voorkomt isolement, draagt bij aan de ontplooiing van

Lees verder

Vitale Kernen

Het vraagstuk leefbaarheid van (kleine) kernen vraagt meer en meer richting en antwoorden. Het is duidelijk dat het aantal voorzieningen verder terug zal lopen. Dat is goed te verklaren, omdat de bevolkingssamenstelling sterk veranderd: het aantal kinderen neemt fors af en veel kernen vergrijzen. Niet elke kern zal straks nog kunnen beschikken over een eigen

Lees verder

Wat willen we niet

Het is niet eenvoudig om een lijst te maken van dingen die we niet willen, want daarbij valt van alles te bedenken. Maar we willen voor de duidelijkheid wel een paar dingen noemen die wij niet willen en die mogelijk wel door andere partijen worden voorgestaan.

Lees verder

Werk en Inkomen

Niemand aan de kant: integratie De beste manier om gezond lid van onze gemeenschap te zijn, is door aan het werk te zijn, betaald of als vrijwilliger. De deelname aan het arbeidsproces is een zaak waarbij de gemeente in toenemende mate een rol heeft. Dit zal georganiseerd moeten worden in samenwerking met omliggende gemeenten, enerzijds

Lees verder

Woningmarkt

Eijsden-Margraten groeit in bevolkingsomvang. In tegenstelling tot wat een aantal jaren geleden werd gedacht, zijn we geen krimpgemeente. Maar de vergrijzing zet wel door. En het aantal huishoudens neemt toe door gezinsverdunning. Er is dus behoefte, in alle kernen van de gemeente, aan meer woningen, en dan met name kleine, gelijkvloerse woningen voor ouderen. Het

Lees verder

Zorg en Welzijn

Op het gebied van zorg en welzijn zijn grote stappen gemaakt: WMO en Jeugdzorg zitten in goede handen, het Sociaal Team is steeds beter toegerust op haar taken, verenigingen weten waar ze aan toe zijn, vrijwilligers zijn in stelling gebracht en de huiskamers draaien als een tierelier. Dat is mooi, maar ook hier zijn een

Lees verder