Motie “Verlengen pleegzorg tot de 21ste verjaardag” unaniem aangenomen!

24 februari 2018

Op dinsdag 20 februari 2018 heeft onze gemeenteraad de onderstaande motie unaniem aangenomen! Daarop zijn wij erg trots!

 

MOTIE over niet geagendeerd onderwerp:

Verlengen pleegzorg tot de 21ste verjaardag

DE RAAD VAN DE GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN in vergadering bijeen

op 20 februari 2018

Constaterende dat;

 • voor jongeren in een pleeggezin de pleegzorg stopt bij de 18de verjaardag;
 • uit ervaring blijkt dat bij deze jongeren een groter risico bestaat dat zij na hun 18de verjaardag in de problemen komen en zwaardere (duurdere) zorg nodig hebben;
 • veel pleegouders financieel in de knel komen als zij geen vergoeding meer krijgen wanneer hun voormalige pleegkinderen na hun 18de verjaardag bij hen blijven wonen;
 • de gemiddelde leeftijd waarop jongeren het huis verlaten in Nederland 24,6 jaar is (in 2016, bron: CBS);
 • de Jeugdwet het mogelijk maakt om pleegzorg te verlengen tot de 21ste verjaardag;
 • dit op dit moment vaak niet gebeurt omdat pleegzorgouders / -begeleiders bij de aanvraag veel bureaucratische drempels ervaren die bovendien periodiek terugkeren;
 • uit de ‘maatschappelijke businesscase verlengde pleegzorg (*1) onder meer blijkt dat iedere geïnvesteerde euro in verlengde pleegzorg naar verwachting minimaal € 1,27 aan

maatschappelijke waarde oplevert, grotendeels in de vorm van maatschappelijke

kostenbesparing;

 • ook minister de Jonge van Volksgezondheid heeft opgeroepen het mogelijk te maken dat pleegkinderen tot hun 21ste bij een pleeggezin kunnen blijven wonen (*2)

Overwegende dat;

 • veel jongeren op hun 18de verjaardag nog niet klaar zijn om zelfstandig te gaan wonen;
 • continuïteit en stabiliteit juist voor pleegkinderen van bijzonder belang is;
 • de naderende beëindiging van pleegzorg door veel pleegouders / -begeleiders en pleegkinderen als bijzonder stressvol wordt ervaren
 • jongeren tot hun 21ste verjaardag de mogelijkheid dienen te hebben in een pleeggezin te blijven, als onderdeel van het preventiebeleid van onze gemeente;

Verzoekt het college om;

 • pleegzorg vanaf 2019 na het bereiken van de 18-jarige leeftijd standaard een beschikking af te geven tot de 21ste verjaardag, tenzij er redenen zijn om dit niet te doen;
 • deze motie zo mogelijk gezamenlijk uit te voeren met de gemeenten waarmee jeugdzorg wordt ingekocht en dit op te nemen in de aanbestedingsvoorwaarden;
 • indien nodig hiervoor middelen te reserveren in de begroting 2019

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA fractie;

Carrie Vissers-Martens

Jean Schrijen

Jef Gilissen

*1 Maatschappelijke Business Case ‘Verlengde Pleegzorg’, Sinzer, stichting Kinderpostzegels Nederland en

Gezinspiratieplein in samenwerking met diverse partners, mei 2017: https://www.gezinspiratieplein.nl/lezen-weten/lijstmet-alle-publicaties/114-mbc-verlengde-pleegzorg-2017/file

*2 RTL Nieuws 21 januari 2018: https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/minister-laat-pleegkinderen-tot-hun-21ste-bijpleeggezin-wonen