7 november 2014

Motie: Alternatieve energieopwekking

De raad in vergadering bijeen op 4 november 2014;
Constaterende dat:
• In de programmabegroting 2015-2018 is geformuleerd dat de komende jaren 400.000 euro wordt gekoppeld aan een stimulerings- en subsidieregeling voor lokale duurzaamheidsprojecten in de volle breedte en wij kunnen ons daar volledig in vinden.
• Onze gemeente een groot potentieel alternatieve energieopwekkingsmogelijkheden heeft in de vorm van zon en biogas (veel landbouwgewassen en veeteelt)

Spreekt uit dat:
Het realistisch om de ambitie hierbij te formuleren zijnde:
Een van de eerste gemeentes zijn met meer alternatieve energieopwekking dan gemiddeld.

Waarbij de gemeente de volgende rollen kan spelen:
• Het stimuleren dat alternatieve energiebronnen worden ingezet met name ook door het bundelen van krachten van inwoners, geven van informatie, verlenen van vergunningen, het inrichten van een informatiebalie samen met gekwalificeerde partners uit de markt;
• Het helpen oprichten van samenwerkingsverbanden om de investering van biogasinstallaties mogelijk te maken, modelstatuten beschikbaar stellen, financiers bundelen.

En gaat over tot de orde van de dag.