30 september 2015

Motie: niet permanente opvang vluchtelingen binnen de gemeente Eijsden-Margraten

De gemeenteraad van Eijsden-Margraten bijeen tijdens de openbare raadsvergadering van 29-09-2015:

Constaterende dat:

– Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) in het hele land op zoek is naar nieuwe opvanglocaties voor de toenemende vluchtelingenstroom die ontstaat door onder meer de terreur van de I.S. in het Midden Oosten en de chaos in sommige Afrikaanse landen

– Ook de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een dringende oproep aan alle gemeenten heeft gedaan om niet permanente noodopvang te bieden voor deze groep vluchtelingen.

– Er reeds circa 125 gemeenten gehoor hebben gegeven aan deze oproep.

Overwegende dat:

– De gemeente Eijsden-Margraten vanwege de grote instroom aan vluchtelingen niet anders kan dan het nemen van maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid om vluchtelingen niet permanent onderdak te bieden;

– Er in Eijsden-Margraten op diverse plekken gebouwen leegstaan;

– Deze gebouwen mogelijk geschikt zijn, of geschikt gemaakt kunnen worden, voor de niet permanente opvang van vluchtelingen;

– Indien een goede locatie aangewezen is, de bewoners van omliggende wijken zo goed mogelijk geïnformeerd moeten worden over de komst van het opvangcentrum

Verzoekt het college:

– Om in contacten met het COA ( Centraal Orgaan opvang Asielzoekers ) aan te geven te onderzoeken of er  binnen de gemeente vastgoed beschikbaar is, dat met inzet van acceptabele financiële middelen geschikt gemaakt kan worden voor de opvang van vluchtelingen. Geen grootschalige opvang , maar opvang die past bij onze kernen. Ons verzoek  is om ook te kijken naar panden die al geruime tijd leeg liggen.

– De raad hierover te rapporteren wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Roger Ritzen, fractie CDA

Chris Piatek, Olaf Tossings, fractie PGE-M

Carrie Vissers-Martens, fractie PvdA

Wiel Dreessen, fractie SVM

Ger Willems, fractie VVD

Franklin Boon, fractie D66

Hanneke Koene, fractie Groen Links